Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

Crebocode 25648 Leerweg BOL Niveau 3

Aanvullende informatie over jouw opleiding

Studiereizen

Tijdens de opleiding vinden er excursies en studiereizen plaats. Opgave voor deze excursies en/of studiereizen verplicht tot deelname en dus betaling.

Alle studiereizen vinden plaats op basis van inschrijving door middel van betaling eerste termijnbedrag of de gehele reis.

Voor alle studiereizen geldt een numerus fixus. Dit betekent dat we maxima stellen aan het aantal studenten dat mee kan op studiereis.

Voor alle leisure reizen ligt dit aantal op 50 studenten

Voor alle travel reizen ligt dit aantal op 75 studenten.

De werkgroep studiereizen bepaald ieder jaar voor aanvang van een nieuw cohort opnieuw de numerus fixus voor dat cohort.

Dit zal door de werkgroep studiereizen zo tijdig mogelijk worden gecommuniceerd.

Wanneer er volledig is betaalt of is aanbetaald voor een studiereis, is het niet vanzelfsprekend dat er een restitutie plaats kan vinden wanneer een student niet langer meegaat of kan.

Dit heeft te maken met de tot dan toe reeds gemaakte kosten en reserveringen die zijn gedaan.

Criteria leerjaar 1 BSA cohort 2022

· Criteria voor een positief bindend studie advies i.h.k.v. de Toelatingswet

· De eisen zijn vrij algemeen, maar wel duidelijk

· Uitzonderingen worden altijd in het leerjaaroverleg of het team besproken

· De studenten krijgen op z’n vroegst op 1 februari uiterlijk 2 weken na einde periode 2, nadat de resultaten van periode 2 bekend zijn, een voorlopig advies en krijgen dit schriftelijk bevestigd per brief

· De studenten krijgen op z’n vroegst op 1 mei uiterlijk 2 weken na einde periode 3 een definitief en bindend advies en krijgen dit schriftelijk bevestigd per brief

· Loopbaanbegeleider is niet diegene die de student een advies geeft, het team formuleert het advies, loopbaanbegeleider verzorgt wel de communicatie richting de student

· Alle onderstaande criteria van periode 1 en 2 worden in het voorlopig advies meegenomen. Alle resultaten van periode 1, 2 en 3 worden meegenomen in het definitieve advies

Studenten moeten voldoen aan onderstaande criteria:

1. Een positieve en actieve werkhouding

2. De student is vriendelijk, klantgericht en gastvrij

3. De student hanteert normaal taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk (geen straattaal)

4. De student doet actief mee met de lessen, levert tijdig zaken in en stelt zich lerend op

5. De student is aanwezig en op tijd in de lessen

6. De student laat een positieve beroepsontwikkeling zien

Bij niet voldoen aan de criteria wordt de student besproken in de studentbespreking en kan het team het volgende besluiten:

· student kan niet naar leerjaar 2: blijft of zitten of verlaat de opleiding, studenten onder 18 jaar overdracht naar SSC, studenten 18 jaar en ouder uitschrijven

· alsnog over naar leerjaar 2 met contract waarin afspraken zijn geformuleerd of (positief BSA met afspraken)

· niveau 4: over naar leerjaar 2 van niveau 3 zonder contract (negatief BSA, overschrijving naar andere opleiding)

· niveau 4: over naar leerjaar 2 van niveau 3 met contract waarin afspraken zijn geformuleerd (idem, met afspraken)