Meewerkend horeca ondernemer

Crebocode 25185 Leerweg BOL Niveau 4

Aanvullende informatie over jouw opleiding

Studievoortgang (ontwikkelingsgericht) en stageprocedure Leeg vet element Leeg vet element

Meewerkend Horeca Ondernemer

Aan het eind van elk schooljaar (of periode, afhankelijk van het moment van BPV) wordt er een voortgangsvergadering gehouden.

Heb je twee of minder onvoldoendes/achterstanden dan mag je over naar het volgende schooljaar.

  • Bij drie en vier onvoldoendes/achterstanden word je besproken en besluit het team in de voortgangsvergadering of je wel of niet een positief advies krijgt om over te gaan naar het volgende schooljaar.

  • Bij meer dan vier onvoldoendes/achterstanden krijg je een zeer dringend advies om het schooljaar opnieuw te doen en vervallen de behaalde resultaten van de ontwikkelingsgerichte toetsen en verslagen. De afgeronde examenonderdelen blijven wel staan.

Een achterstand ontstaat:

- Wanneer het gemiddelde voortgangscijfer voor een vak/vakgebied lager dan een 5,5 is.

- Wanneer een verslag/module/unit/project niet is afgerond

- Wanneer pluspunten niet behaald zijn (zie beleid pluspunten)

- Wanneer een examenonderdeel met een O of lager dan een 5,5 wordt beoordeeld. Voor de vreemde talen leidt het niet behalen van een examen niet direct tot een achterstand

- Rekenen eerste jaar drie van de vier onderdelen van 2F moeten met een voldoende zijn afgerond

- Rekenen tweede jaar vier van de vijf onderdelen moeten met een voldoende zijn afgerond

- Rekenen derde jaar zes van de zeven onderdelen moeten met een voldoende zijn afgerond

- Rekenen telt max één achterstand

- BA: gemiddelde van de twee cijfers moet een voldoende zijn

- De student moet voor ieder onderdeel HLB keuken minimaal een 5,5 halen. Per periode kun je maximaal één achterstand hebben voor dit vak.

Toetskansen:

Op je cijferlijst vind je het aantal resultaten voor de verschillende vakken die je gedurende je opleiding moet halen. Per semester (2 periodes) krijg je per vak 1 herkansing. De herkansing wordt in de bufferweek van periode 2 en/of periode 4 aangeboden. Voor de Tweetalige opleiding geldt dat je per unit een repair (herkansing) hebt.

Dit geldt voor alle jaargangen. Om aan de laatste stage te kunnen beginnen moet de student eerst alles afgerond hebben. De student mag dan dus geen achterstanden meer hebben. Is dit wel het geval dan is de consequentie dat de leerling later het diploma krijgt. Dit kan gevolgen hebben voor de inschrijving bij een hbo-instelling.

Lege alinea

Beleid pluspunten

Doel van het behalen van pluspunten: De student zelfstandig invulling laten geven aan zijn of haar studie. Daarbij kan gekozen worden voor door het Deltion opgestelde taken, maar een student kan ook zelf iets verzinnen. Dit moet dan wel goedgekeurd worden door zijn of haar loopbaanbegeleider (zie reglementen).

Lege alinea

Reglementen:

· Aan de hand van een afgegeven pluspuntencontract kun jij het aantal behaalde pluspunten bewijzen (Bewaar ze dus goed!).

· De excursies mogen niet tijdens de lessen of toetsen plaatsvinden.

· Er dient een schriftelijke goedkeuring te zijn van een docent van de hotelschool Zwolle, deze docent geeft bij de goedkeuring aan de student door hoeveel pluspunten hiervoor behaald zouden kunnen worden als de activiteit goed uitgevoerd wordt. Dit dient een activiteit te zijn in het kader van de kerntaken 1 en 2 (organiseren en leidinggeven). Normaal horecawerk (kerntaak 4 en 5) telt niet mee voor pluspunten.

Na vier jaar dient de student in totaal 120 pluspunten verworven te hebben. (FastTrack 60 pluspunten)

Lege alinea

In de vierde week van een periode zal er een studenten-/cijferbespreking plaatsvinden tijdens de vergadering. Voorwaarde hierbij is wel dat de cijfers ingevoerd zijn in RIS.

Examenreglement

Tijdens de opleiding zullen er naast de reguliere toetsen ook examens afgenomen gaan worden voor Nederlands, Engels, Duits of Spaans, Rekenen en de verschillende kerntaken (B1/K1, B1/K2, P2/K1 en P2/K2). Voor deze examens gelden de regels zoals die vermeld staan in het examenreglement. Deze zijn te vinden op de studentenportal van het Deltion College. Eén van de regels die wij extra onder de aandacht willen brengen is dat er voor elk examen maar twee kansen aangeboden worden. Indien het resultaat na 2 kansen nog steeds een onvoldoende is dan is de consequentie dat het diploma niet gehaald kan worden.

Lege alinea

Wanneer starten met de stage procedure

Twee onderwijsperioden voorafgaand aan een stageperiode wordt er een BPV-voorlichting gegeven. Tijdens de cijferbespreking van die periode wordt er vastgesteld of een student(e) wel of niet de stageprocedure mag opstarten.

Voorwaarden hierbij zijn: Leeg vet element

Heb je 0 - 2 onvoldoendes/achterstanden dan mag je de procedure opstarten. Heb je meer dan twee onvoldoendes/achterstanden dan mag je de stage procedure nog niet opstarten. Heb je meer dan twee achterstanden dan zal je dit eerst moeten gaan wegwerken voordat je de stageprocedure kan opstarten. Het opstarten van de stageprocedure kan pas na de BPV-voorlichting.

Tijdens de stageperiodes moet er een aantal uren gemaakt worden. Per semester is dat minimaal 760 klokuren. Indien een student(e) tijdens zijn stage te weinig uren heeft gemaakt dan zullen deze uren meegenomen moeten worden naar een volgende stageperiode. Te veel gemaakte uren gaan in overleg met het stagebedrijf.